Voorwaarden – Huisregels – Privacy

Het Laanboomhuis maakt gebruik van De Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH). Meer informatie over de UVH en de voorwaarden kunt u vinden via khn.nl_UVH

Huisregels t.b.v. gebruik Laanboomhuis ruimten

U heeft een tijdelijke ruimte in het Laanboomhuis gehuurd bij Laanboomhuis BV. Laanboomhuis BV streeft ernaar om u als gebruiker zo veel mogelijk te ontzorgen, toch zijn er een aantal regels waar u zich als gebruiker aan dient te houden voor een veilig en duurzaam gebruik van het Laanboomhuis.

Blijf in geval van brand kalm. Activeer brandmeld installatie.
Verlaat bij een brandalarm meteen het pand
Volg instructies BHV organisatie en of hulpdiensten op
Op diverse plaatsen in en om het Laanboomhuis hangen camera’s een ieder die het Laanboomhuis betreed gaat akkoord met het maken van opnames.
Het Laanboomhuis is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van uw bezittingen.
Bij storingen en of schade dient u onze host en of huismeester te informeren hierover
De ruimte kunnen uitsluitend gebruikt wordt als congres-, vergader- en/of tentoonstellingsruimte
Het is niet toegestaan om

Te roken in het Laanboomhuis.
De meubels te verplaatsen zonder expliciete toestemming van de verhuurder/beheerder/receptionist.
Meubels of andere voorwerpen tegen de muren te plaatsen.
Geluidsoverlast te veroorzaken.
Eigendommen van het Laanboomhuis mee te nemen buiten het gebouw.

Annulering van reservering

Wanneer een reservering is geboekt voor gebruik van congres-, vergader- en/of tentoonstellingsruimte gelden voor annulering van die reservering de volgende regels;

U kunt alle type reserveringen 4 werkdagen voor de reserveringsdatum kosteloos annuleren.
Annuleert u de reservering binnen 24 uur voor gebruik dan zijn wij genoodzaakt 25% van de kosten door te belasten.

Openingstijden

Het Laanboomhuis is te reserveren op werkdagen van 8.00 uur tot 22.00 uur
Zaterdag van 8.00 uur tot 17.00 uur

Privacy verklaring Laanboomhuis B.V.

In deze privacyverklaring vindt u de gegevens van Laanboomhuis B.V., leest u wat persoonsgegevens zijn, wat onder verwerking van persoonsgegevens wordt verstaan, voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens verwerken, wat uw rechten zijn, wat we doen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens veilig worden verwerkt en hoe lang uw persoonsgegevens worden bewaard. Deze privacyverklaring is van toepassing als u onze website (www.Laanboomhuis.nl) bezoekt, een bestelling plaatst of een overeenkomst sluit.

Over Laanboomhuis B.V.

Laanboomhuis B.V. is een commercieel bedrijf wat zich voornamelijk bezig houdt met

het verkrijgen, hebben, houden, exploiteren en vervreemden van een centraal gebouw met tuin en verder toebehoren ten behoeve van de ondersteuning en promotie van de laanboomteelt, welk gebouw ook wel wordt aangeduid als het Laanboomhuis, en (andere) registergoederen, alsmede het verrichten van alle overige werkzaamheden op commercieel, industrieel en financieel gebied, alles in de meest ruime zin van het woord;
het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met, het besturen van, alsmede het (doen) financieren van andere ondernemingen, met welke rechtsvorm dan ook;
het verstrekken en aangaan van geldleningen, het verkrijgen van subsidies, het beheren van en het beschikken over registergoederen en het stellen van zekerheden, ook voor schulden van anderen;
het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
U kunt anoniem de website bezoeken, wij verzamelen analytische gegevens maar deze zijn niet te herleiden naar een individueel persoon. Wij verzamelen enkel uw persoonsgegevens indien u deze vrijwillig uw heeft verstrekt, bijvoorbeeld voor het plaatsen van een reservering, ontvangen van onze nieuwsbrief of voor de ontvangst van nadere informatie. In sommige gevallen werken wij daarbij samen met andere organisaties of bedrijven, o.a. bij het plaatsen van een reservering maken wij gebruik van SimpleBook.me via https://simplybook.me/nl/legal/dpa kunt u zien hoe SimpleBook.me omgaat met het verwerken van onze gegevens.

Onze gegevens:
Laanboomhuis B.V.
Bomenlaan 1
4043KD Opheusden
www.Laanboomhuis.nl
KvK nummer: 72819650
info@Laanboomhuis.nl

Persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie geven over u en waarmee u rechtstreeks of indirect identificeerbaar bent.

Verwerking persoonsgegevens
Onder verwerking van persoonsgegevens verstaan we: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van uw persoonsgegevens.

Doeleinden
Uw persoonsgegevens verwerken we voor de volgende doeleinden: zodat wij contact met u kunnen opnemen, de uitvoering van de overeenkomst, zodat wij contact kunnen opnemen met het bedrijf waar u werkt en om nieuwsbrieven te versturen en voor klantenonderzoek als u daar toestemming voor gegeven hebt. Wij verwerken alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor deze doeleinden.

Uw persoonsgegevens verwerken we daarnaast om wettelijke verplichtingen na te komen, onze dienstverlening te verbeteren, klachten in behandeling te nemen en fraude te voorkomen. We verkopen uw persoonsgegevens nooit door aan derden.

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende

website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met uw gegevens omgaan.

U hebt ook rechten
Wilt u weten welke persoonsgegevens wij hebben verwerkt? Stuur dan een e-mail naar info@Laanboomhuis.nl met het verzoek tot inzage in uw gegevens.

Uiterlijk binnen vier weken krijgt u een reactie op het verzoek. Om misbruik te voorkomen vragen wij u, bij een schriftelijk verzoek tot inzage, een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen, om zich zo adequaat te identificeren. Vergeet niet om op de kopie uw BSN én uw pasfoto af te schermen.

Zijn uw persoonsgegevens onjuist, onvolledig, niet ter zake dienend voor de doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt of op andere wijze in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens of andere wetgeving? Dan hebt u recht op correctie van uw persoonsgegevens. Correctie houdt in verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw persoonsgegevens. Stuur uw verzoek naar info@Laanboomhuis.nl

Veiligheid
Persoonsgegevens zijn persoonlijk en moeten persoonlijk blijven. Wij vinden het net zo belangrijk als u dat uw persoonsgegevens niet op straat terecht komen of onrechtmatig worden verwerkt. Daarom passen wij alle mogelijke technische en organisatorische maatregelen toe om uw persoonsgegevens veilig te verwerken.

Bewaring persoonsgegevens
We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de uitvoering van de doeleinden. Indien er wettelijke voorschriften van toepassing zijn op de bewaring dan worden de persoonsgegevens niet langer bewaard dan wettelijk voorgeschreven.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder in geval van klachten over de verwerking van persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inwerkingtreding
Deze privacyverklaring is in werking getreden op 15 april 2021